Vidokrug

Edukacija i osposobljavanje u bliskoj i daljoj budućnosti treba da prati stil kompanija savremenog doba. Na spomenutim postulatima treba zasnivati  viziju obrazovnih i/ili edukativnih ustanova budućnosti. U njima treba da se poučavaju,  obrazuju i osposobljavaju lideri digitalne ekonomije i nastupajuće simbolske ekonomije. One treba prije svega da nude i/ili prenose znanja, vještine, alate i praktično iskustvo kroz aplikaciju spomenute digitalne i simbolske platforme, a ponajprije kroz inovativno i  kreativno  promišljanje.  Ovakav vid promišljanja podrazumjeva i drugačiju – praktičniju komunikaciju, neposrednu i efikasnu shodno zahtjevima digitalnog načina privređivanja. Iskustvo ljudi savremenog doba u ovoj konstelaciji treba i mora biti ispred samog znanja. Znanje se stavlja u drugi plan a greške iz prošlosti, pouke velikih svjetskih ekonomskih kriza, postaju markeri novog poslovanja okrenuti ka budućnosti a ne sadašnjosti i/ili još manje prošlosti. Naše obrazovne institucije, uključujući i institucije za obrazovanje odraslih treba da lagano napuštaju stare matrice i da obrazuju i/ili osposobljavaju ljude za nove poslovne oblasti, pozicije i zadatke koji u ovom trenutku formalno ne postoje ali se može naslutiti da će postati vrlo važni ako ne i dominantni u bliskoj budućnosti. Ovako obrazovani i/ili osposobljeni  ljudi treba da mnogo jasnije vide perspektivu nove simbolske ekonomije u kojoj će uspješno poslovati i ugodno živjeti.

                                                                                                                                                                                   

predsjednik: Mr Ljubiša Todorović

podpredsjednik: Cvijetin Živanović dr

CENOPO Bijeljina